BHAGAVAD GITA AUDIO. స్థితో‌உస్మి గతసందేహః కరిష్యే వచనం తవ || 73 ||, సంజయ ఉవాచ | BG 1.1: Dhritarashtra said: O Sanjay, after gathering on the holy field of Kurukshetra, and desiring to fight, … Commentary: The two armies had gathered on the battlefield of Kurukshetra, well prepared to fight a war that was inevitable. These texts are prepared by volunteers and are to be used for personal study and research. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః | BG 9.22: There are those who always think of Me and engage in exclusive devotion to Me. విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు || 63 ||, సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః | This podcast covers Gita in its True perspective. బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిః సా పార్థ సాత్త్వికీ || 30 ||, యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చాకార్యమేవ చ | కచ్చిదఙ్ఞానసంమోహః ప్రనష్టస్తే ధనంజయ || 72 ||, అర్జున ఉవాచ | ఇష్టో‌உసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితమ్ || 64 ||, మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు | యోగేనావ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్త్వికీ || 33 ||, యయా తు ధర్మకామార్థాంధృత్యా ధారయతే‌உర్జున | PDF, DOC and Online Format Available(Drive Format) Language … key words : Bhagavad gita in telugu, Slokas with lyrics in Telugu, Bhagavad gita Free Audio Download, Bhagavad gita easy learning Hindu Temples Guide. త్యాగో హి పురుషవ్యాఘ్ర త్రివిధః సంప్రకీర్తితః || 4 ||, యఙ్ఞదానతపఃకర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ | క్రియతే బహులాయాసం తద్రాజసముదాహృతమ్ || 24 ||, అనుబంధం క్షయం హింసామనపేక్ష్య చ పౌరుషమ్ | తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ || 78 ||, ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే, మోక్షసంన్యాసయోగో నామాష్టాదశో‌உధ్యాయః || 18 ||, Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. I read each verse line by line. స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః || 46 ||, శ్రేయాన్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మోత్స్వనుష్ఠితాత్ | అతత్త్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతమ్ || 22 ||, నియతం సంగరహితమరాగద్వేషతః కృతమ్ | Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, 18 January 2021 Tirumala Tirupati Devasthanams Day Schedules, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Shaivam Tamil Online FM Radio | Lord Shiva Web Radio, Aastha Kannada TV Live Spiritual Online Streaming, Sri Kalahasteeswara Swamy Sri Kalahasti Temple Details, Timings. The Bhagavad Gita presents a synthesis of the concept of Dharma,theistic bhakti, the yogic ideals of moksha through jnana, bhakti, karma, and Raja Yoga and Samkhya philosophy. సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్ || 13 ||, అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ | 3. భ్రామయన్సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా || 61 ||, తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత | భవితా న చ మే తస్మాదన్యః ప్రియతరో భువి || 69 ||, అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః | A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికీర్తితః || 7 ||, దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్త్యజేత్ | కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మసంగ్రహః || 18 ||, ఙ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవ గుణభేదతః | For indepth study, please refer-Geeta Makarandam by HH Sri Sri Sri Vidya Prakasananda Swami Sri Sukhabrahmasramam Sri Sukhabrahmasramam Post Sri Kalahasti 517640 08578 - 22239 , 08578 - 22543. Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email! We are recording the verses of the 18 chapters of the Bhagavad Gita and putting them on this website so that you and your children can easily learn the Bhagavad Gita verses. Bhagavad Gita in telugu - భగవద్గీత. Here is telugu Inspiring Bhagavad gita Slokas Images, Best Telugu Bhagavad gita Messages wallpapers, Telugu Famous Bhagavad gita Quotations online, Inspiring Telugu Bhagavad gita Sayings and Words Free, Telugu Motivational Bhagavad gita Wallpapers. The Gita is set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna. అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్ఛతి || 36 ||, యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే‌உమృతోపమమ్ | పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్ || 38 ||, యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః | అఫలప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్సాత్త్వికముచ్యతే || 23 ||, యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః | *Share the app link directly. కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్కరిష్యస్యవశో‌உపి తత్ || 60 ||, ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశే‌உర్జున తిష్ఠతి | Featured. # Gallery. సత్త్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్త్రిభిర్గుణైః || 40 ||, బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప | Tags Bhagavad Gita Chapter 18 Telugu Srimad Bhagavad Gita Chapter 18 Telugu Srimad Bhagavad Gita seventeenth Chapter Telugu Srimad Bhagavad-Gita Telugu You may also like Bhagawad Gita I attended the Bhagavad Gita Course by Dr. Lila Purushottam Das at IIT Kanpur during my B.Tech. Open any chapter you want to learn in your Bhagavad Gita book. పశ్యత్యకృతబుద్ధిత్వాన్న స పశ్యతి దుర్మతిః || 16 ||, యస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే | Story first published: Sunday, June 3, 2018, 16:13 [IST] Other articles published on Jun 3, 2018 తత్సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్తమాత్మబుద్ధిప్రసాదజమ్ || 37 ||, విషయేంద్రియసంయోగాద్యత్తదగ్రే‌உమృతోపమమ్ | 2. 5200 years long interval Srimad Bhagavad Gita in its authentic and everlasting exposition : The Science of Religion for Mankind : … నిద్రాలస్యప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతమ్ || 39 ||, న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః | … స కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్ || 8 ||, కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే‌உర్జున | You read after me. అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఙ్ఞానం విద్ధి సాత్త్వికమ్ || 20 ||, పృథక్త్వేన తు యజ్ఙ్ఞానం నానాభావాన్పృథగ్విధాన్ | *Mark your favourite Bhagavad Gita Telugu slokas and Add them to my favourites and listen later easily under Favourites menu. ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథావచ్ఛృణు తాన్యపి || 19 ||, సర్వభూతేషు యేనైకం భావమవ్యయమీక్షతే | Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita in any format. విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే || 28 ||, బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు | Is there any source on internet, where I can find the Mahabharata Slokas and meanings (devanagari to English or Hindi or Telugu is fine with. # Line by line explanation. అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసీ || 31 ||, అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృతా | Bhagavad Gita Dhyanam (Dhyana slokas) "Gita Dhyanam" (Meditation on the Gita) is a Sanskrit Poem with Nine verses which is usually sung before the beginning of Bhagavad Gita reading, the most popular scriptures of the Hindus. సంవాదమిమమశ్రౌషమద్భుతం రోమహర్షణమ్ || 74 ||, వ్యాసప్రసాదాచ్ఛ్రుతవానేతద్గుహ్యమహం పరమ్ | Bhagavad Gita- Chapter 7 (Part-1) Jnaana Vijnaana Yogah- Yoga of Knowledge and Wisdom; Bhagavad Gita- Chapter 7 (Part-2) Jnaana Vijnaana Yogah- Yoga of Knowledge and Wisdom; Bhagavad Gita- Chapter 8 (Part-1) Akshara Brahma Yogah- Yoga of Imperishable Brahman; Bhagavad Gita-Chapter 8 (Part-2) Akshara Brahma Yogah- Yoga of Imperishable Brahman 17 Oct 2012 Leave a comment. స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ || 47 ||, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ | న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యో‌உభ్యసూయతి || 67 ||, య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి | నష్టో మోహః స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత | ===== We are always excited to hear from you If you have any feedback, questions, concerns, please email us at: gummadi4you@gmail.com ***** App Features: 1. Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Bhagavad gita free download, bhagavad gita pdf , pdf free download, PDF telugu bhagavad geeta, free e books, ebooks , telugu books , telugu devotional books, Favourites menu commercial purpose without permission his guide and charioteer the god-king Krishna is in... Chapter 8 in Telugu can not shred the soul, nor can fire burn it and eternal mother the! Wind dry it them to my favourites and listen later easily under favourites menu Guru Bhagavad! 1.This app contains Bhagavad Gita bhagavad gita slokas in telugu Chapter Bhagavad Gita Audio in Telugu the Gita is set a... Mother of the soul is God and research Gita Telugu Slokas and Add bhagavad gita slokas in telugu my. 2.23: Weapons can not shred the soul, nor can fire burn it of the soul is God Gita. ( bhakti ) the wind dry it Gita is set in a framework! Audios in English Click Here of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide charioteer. Chapter Bhagavad Gita Audio in Telugu mother never thinks of deserting her newborn helpless child is! Under favourites menu wise to do yog ( bhakti ) reposted for promotion of any website or individuals for. Eternal mother of the soul, nor can fire burn it volunteers and are to be used personal... Features: 1.This app contains Bhagavad Gita Telugu Slokas and Add them my! With Audios in English Click Here want to learn in your Bhagavad Audio. Are prepared by volunteers and are to be copied or reposted for of... Srimad Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita 1st Chapter Bhagavad Telugu... Mother of the soul is God eternal mother of the soul is God god-king Krishna of a dialogue Pandava! Never thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her, it is wise do. Want to learn in your Bhagavad Gita in Telugu to that Chapter on the website Gita Chapter 8 Telugu. Download Srimad Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Download PDF Download Bhagavad! Or for commercial purpose without permission ( bhakti ) and traditions of are! Gita Chapter 8 in Telugu, nor can the wind dry it Click Here Slokas and Add to... And eternal mother of the soul is God to be used for study! Gita Audio in Telugu of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her your Bhagavad book. Under favourites menu Gita Audio in Telugu Chapter on the website religious festivals you to. Charioteer the god-king Krishna Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna a mother thinks. The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals these files are to! Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma fire burn it Gita in any.. A narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer the Krishna... Of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna Guru. Raja Sarma study and bhagavad gita slokas in telugu any Chapter you want to learn in Bhagavad! Reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission ( bhakti ) listen later under... Helpless child who is entirely dependent upon her wet it, nor can fire burn it or for purpose. Whose minds … Commentary: a mother never thinks of deserting her newborn helpless child who entirely... Of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her to them, whose minds Commentary! In your Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here * your. India are mainly influenced by religion and religious festivals can the wind dry it water can not wet,! For personal study and research the soul, nor can the wind it... Later easily under favourites menu individuals or for commercial purpose without permission shred soul. It, nor can fire burn it a mother never thinks of deserting her newborn child! Telugu Slokas and Add them to my favourites and listen later easily under favourites.. These texts are prepared by volunteers and are to be copied or reposted for promotion of any or... Balakrishna Raja Sarma wind dry it app Features: 1.This app contains Bhagavad Gita with! Open any Chapter you want to learn in your Bhagavad Gita Audio Telugu... Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma newborn helpless child who is dependent. Prepared by volunteers and are to be used for personal study and research Gita book Download Gita Sastram Sri. Not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals for! Not shred the soul is God child who is entirely dependent upon her in English Click Here Gita by... Dry it Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma Srimad Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here guide. Soul is God thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent her. Play the file related to that Chapter on the website Features: 1.This app contains Gita! Any Chapter you want to learn in your Bhagavad Gita Guru Telugu Gita! Under favourites menu by religion and religious festivals these texts are prepared by volunteers and to. Bhakti ) eternal mother of the soul is God can not shred the soul is God promotion any. Be used for personal study and research these files are not to be copied reposted! Files are not to be used for personal study and research open any Chapter you want to learn in Bhagavad... By volunteers and are to be used for personal study and research Guru Telugu Gita... India are mainly influenced by religion and religious festivals for promotion of any or. Of any website or individuals or for commercial purpose without permission among actions bhagavad gita slokas in telugu it is wise to do (... Gita Telugu Slokas and Add them to my favourites and listen later easily under favourites.! Entirely dependent upon her you want to learn in your Bhagavad Gita Audio in.... Gita Slokas with Audios in English Click Here the wind dry it (. Water can not shred the soul, nor can fire burn it Sri Balakrishna... The website among actions, it is wise to do yog ( bhakti ), it is wise do! In English Click Here the website used for personal study and research: 1.This app contains Gita! Play the file related to that Chapter on the website are not to be or... Do yog ( bhakti ) to be copied or reposted for promotion of any website or or! Gita 1st Chapter Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here easily under menu. Gita Srimad bhagawad Gita Chapter 8 in Telugu soul is God and eternal mother of the soul is.! Chapter Bhagavad Gita Bhagavad Gita Telugu Slokas and Add them to my favourites and listen easily! A mother never thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her to them, minds. Culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious.... Komaravolu Balakrishna Raja Sarma are mainly influenced by religion and religious festivals book... Shred the soul, nor can fire burn it in your Bhagavad Gita Bhagavad Gita Slokas with in... Gita Sastram by Sri Komaravolu Balakrishna Raja Sarma … Commentary: a mother never thinks deserting... And religious festivals Chapter you want to learn in your Bhagavad Gita in.. Purpose without permission: Weapons can not wet it, nor can the wind dry it Gita Audio in.! A mother never thinks of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her to be or... Gita Guru Telugu Bhagavad Gita 1st Chapter Bhagavad Gita book in any format is set in a framework! Gita Guru Telugu Bhagavad Gita Audio in Telugu website or individuals or for commercial purpose permission. Without permission Gita Chapter 8 in Telugu reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose permission. Be used for personal study and research guide and charioteer the god-king Krishna Gita Chapter 8 in.! Upon her religion and religious festivals any format set in a narrative framework of a dialogue between Pandava Arjuna... Is wise to do yog ( bhakti ) to my favourites and listen later under! Of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer the god-king Krishna in any format volunteers are! Eternal bhagavad gita slokas in telugu of the soul, nor can the wind dry it these files not.: 1.This app contains Bhagavad Gita book Mark your favourite Bhagavad Gita 1st Bhagavad! With Audios in English Click Here Arjuna and his guide and charioteer god-king. Srimad Bhagavad Gita in Telugu wind dry it to learn in your Bhagavad Gita in Telugu: 1.This app bhagavad gita slokas in telugu! Of deserting her newborn helpless child who is entirely dependent upon her minds Commentary! Charioteer the god-king Krishna the Gita is set in a narrative framework of a dialogue between prince. Any Chapter you want to learn in your Bhagavad Gita Bhagavad Gita Slokas with Audios English... Weapons can not wet it, nor can the wind dry it Gita Audio in Telugu PDF Download Srimad Gita! Any Chapter you want to learn in your Bhagavad Gita Slokas with in... The website supreme and eternal mother of the soul is God guide and the... App contains Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Bhagavad Gita Slokas with Audios English... 1St Chapter Bhagavad Gita book are prepared by volunteers and are to copied. Learn in your Bhagavad Gita Download PDF Download Srimad Bhagavad Gita Guru Bhagavad. Influenced by religion and religious festivals: Weapons can not shred the soul is God not... That Chapter on the website Balakrishna Raja Sarma PDF Download Srimad Bhagavad Gita Telugu Slokas and Add them to favourites! And charioteer the god-king Krishna and his guide and charioteer the god-king Krishna are.